Miljö & Kvalité

Vårt kunnande och agerande inom miljöområdet skall vara av sådan hög kvalitet att vi blir en viktig samarbetspartner till våra kunder i deras strävan att själva uppfylla gällande miljökrav.

MILJÖPOLICY

•Krav enligt lagar och förordningar skall uppfyllas eller överträffas.

•Allt avfall hanteras på ett miljöriktigt och energisparande sätt.

•Miljöarbetet skall konkretiseras i klara mål.

•Alla anställda inom Swede Rehandling Systems AB skall känna till vår miljöpolicy och aktivt bidra till att den uppfylls.

•Leverantörer och andra samarbetspartners till Swede Rehandling Systems AB skall ha en positiv inställning till miljöarbete.

KVALITETSPOLICY

•Det är vår policy att enbart hantera, sälja och leverera sådana produkter som är testade och godkända för att uppfylla gällande bestämmelser och krav från våra kunder och berörda myndigheter.

•Alla anställda inom Swede Rehandling Systems AB skall känna till vår kvalitetspolicy och aktivt bidra till att den uppfylls.

•Alla anställda är skyldiga att uppmärksamma, rapportera samt medverka till att omgående åtgärda en eventuellt uppkommen kvalitetsbrist i någon produkt.

Karlstad 2001-01-15